Měření osvětlení

Certifikované měření umělého a denního osvětlení, příprava protokolů jako součást dokumentace pro úřady.

Certifikované měření umělého osvětlení

Zajistíme pro Vás následující druhy měření umělého osvětlení:

  • vnitřní osvětlení
  • venkovní osvětlení
  • denní osvětlení
  • nouzové osvětlení

Stupeň přesnosti měření

provozní – určené pro ověřování správnosti navržených a realizovaných podmínek osvětlení a zrakové pohody, jejich dodržování během užívání stavby a pro porovnání různých řešení osvětlovacích soustav. Výstupem měření je přehledně zpracovaný tištěný protokol o měření, který je možné použít jako

  • součást dokumentace předkládané ke kolaudaci (pro Krajské hygienické stanice, stavební úřady apod.)
  • nezávislý posudek, ověřující světelně-technické parametry osvětlovací soustavy

Protokol o měření můžeme na přání připravit v angličtině nebo němčině.

Měření provádí vyškolený měřící technik s certifikátem způsobilosti pro tuto činnost (metrolog II. kvalifikačního stupně).

 

Technika

Digitální luxmetr PU550 s korigovanou křemíkovou fotodiodou s kosinusovým nástavcem a platným kalibračním listem.

Měření a vyhodnocení měření provádíme v souladu s platnou legislativou a normami.